Gebruikersvoorwaarden

Beste bezoeker. We hebben met veel aandacht en zorg aan onze website gewerkt en zijn dan ook erg trots op het eindresultaat. We verwachten dat deze site iedereen optimaal zal inspireren en informeren en hopen tevens dat de door ons gebruikte inhoud  en afbeeldingen iedereen zal aanspreken. Wij raden u aan onderstaande informatie te lezen alvorens de website te gebruiken.

 

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright © Mannenkoor Geulklank Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Mannenkoor Geulklank en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

 

Het is toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, maar dit alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (framing) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend.

 

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Mannenkoor Geulklank.

Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

 

Inbreuk intellectuele eigendomsrechten

Bij constatering van gekopieerd werk op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op intellectuele eigendomsrechten inbreuk is gemaakt, verzoeken wij om Mannenkoor Geulklank hiervan op de hoogte te stellen.  Mannenkoor Geulklank zal hierna de nodige acties ondernemen om de inbreuk van het auteursrechtelijk beschermde werk te herstellen.

 

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, en dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van Mannenkoor Geuklank voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site, wordt voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.

 

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

 

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site en in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen, of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

Contact gegevens verkregen middels inschrijving voor onze nieuwsbrief worden  uitsluitend gebruikt voor dat doel.

 Gegevens t.b.v Inschrijving voor de Vrung van Geulklank wordt uitsluitend bedoeld voor dat doel

 

Cookie beleid

 

Third party cookies

Third-party cookies worden gezet door derden. Dit zijn vaak reclamebedrijven, statistiekenpakketten of bedrijven die aan dataverzameling doen. Deze cookies worden opnieuw uitgelezen als er een andere site wordt bezocht die zaken doet met deze bedrijven. Retargeting is hier een goed voorbeeld van.

 

Third party requests

Dit zijn aanvragen van de gebruiker naar servers toe die niet tot de site behoren. Ondanks het feit dat deze requests geen cookies hebben gezet, kan er wel degelijk informatie over de gebruiker worden verzonden door middel van parameters. Google Analytics werkt bijvoorbeeld op deze manier. Wij maken gebruik van google analytics om inzage te krijgen in het bezoek van onze site.

 

 

Neem contact met ons op

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt dan contact op met:

 

secretaris@geulklank.nl

Copyright

Privacy verklaring

Website by AK Photography & Webdesign | All rights reserved

Mannenkoor Geulklank

Valkenburg aan de Geul (LB)

Tel: +31(0)43-6015927

Email: secretaris@geulklank.nl